ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
1. να απαντηθούν οι παρακάτω όροι
a. E A Π
b. Σύμφωνο Φιλίας 30/10/1930
c. Ανώτατο Συμβούλιο μον.12

2. Να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
1. Τι διέθεσε στην ΕΑΠ η ελληνική κυβέρνηση; Μον.7
2. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα εγκατάστασης των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δ. Θράκη; Μον7
3. Ποια ήταν η προσφορά των προσφύγων στον τομέα του πολιτισμού; Μον.7

3.Να συμπληρωθούν τα κενά για το ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της αγροτικής αποκατάστασης;
1. ήταν έργο της …………..
2. απέβλεπε στην δημιουργία …………..αγροτικών κλήρων
3. η εγκατάσταση των αγροτών γινόταν σε εγκαταλειμμένα ……….. και νέους…………………..
4. ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλε ανάλογα:
a. με το μέγεθος της…………………….
b. την …………..του εδάφους
c. το είδος της καλλιέργειας
d. και τη δυνατότητα ……………
5. ο παραχωρούμενος κλήρος δεν ήταν συνήθως …………..αλλά παραχωρούνταν αγροτεμάχια σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στα όρια της………………..
6. η διανομή του κλήρου στην αρχή είχε ………………..χαρακτήρα
7. η διανομή του κλήρου θα ήταν οριστική μετά την …………………
8. εκτός από τη γη παραχωρούνταν στους αγρότες : σπόροι, λιπάσματα, …………., και ζώα.
Εκτός από την ΕΑΠ ποιοι άλλοι κρατικοί φορείς ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφύγων;
a. το Ταμείο ……………Προσφύγων (1922-1925)
b. το Υπουργείο …………..και Αντιλήψεως (από το 1925 και εξής)
c. και το Υπουργείο…………….. μον.7

4. Ποιες ήταν οι συνέπειες από την έλευση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδος; Μον.10

ΟΜΑΔΑ Β
Ερώτηση 1:
Αφού μελετήσετε την παρακάτω πηγή να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων των προσφύγων. Μον.25
Οι πρόσφυγες, προς έκδηλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών στοιχείων του αυτόχθονος πληθυσμού, ήταν πολυπληθείς και συμπαγώς εγκαταστημέ-νοι, ώστε να δρουν ως ρυθμιστές της πολιτικής ζωής στη διάρκεια του μεσο-πολέμου. Μερικοί από τους μη προνομιούχους ήταν επηρεασμένοι ιδεολογικά από τα επαναστατικά δόγματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας (ΚΚΕ), το οποίο είχε ιδρυθεί πρόσφατα (το 1918) και ορισμένοι από τους ηγέ-τες του κατάγονταν από την Ανατολία. Παρά τις μεγάλες στερήσεις όμως η α-
πήχηση του κομμουνισμού θα παρεμποδιζόταν σημαντικά από την εμμονή της Κομιντέρν (μεταξύ 1924 και 1935) το ελληνικό κόμμα να υποστηρίζειτην ιδέα ενός αυτόνομου Μακεδονικού κράτους, η δημιουργία του οποίου θα είχε ως επακόλουθο την απόσπαση μιας μεγάλης περιοχής της Βόρειας Ελλάδα. Από τους νεοεγκατεστημένους πρόσφυγες των οποίων η ζωή είχε ήδη αναστατωθεί μια φορά, λίγοι ήταν διατεθειμένοι να ξαναζήσουν αυτή την εμπειρία. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πρόσφυγες παρέμειναν πιστοί στον Ελευ¬θέριο Βενιζέλο, το χαρισματικό οραματιστή μιας Μεγάλης Ελλάδας και επίδοξο ε¬λευθερωτή τους. Το αλυτρωτικό του όραμα είχε τώρα καταρρεύσει, αλλά αυτό ερμηνευόταν απόλυτα με την προδοσία της εσωτερικής αντίδρασης και τις μηχα¬νορραφίες εξωτερικών δυνάμεων. Αυτή η αφοσίωση επιβίωσε και μετά την προσέγγιση Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ το 1930, η οποία επιτεύχθηκε μόνο με ουσιώδεις ελληνικές παραχωρήσεις στο ζήτημα των αποζημιώσεων για την τεράστια ακίνητη περιουσία που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες, φεύγοντας από την Τουρκία. Οι πρόσφυγες ψήφισαν σε μεγάλο ποσοστό υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας στο δημοψήφισμα του 1924, το οποίο έφερε αποτέλεσμα 70% (758.472 έναντι 325.322 ψήφων) υπέρ της δημοκρατίας.
Η.Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990, Αθήνα 1995, σσ. 111 112
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Αφού μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα να απαντήσετε στο ακόλουθο ε-
ρώτημα:
Πώς διασφαλιζόταν η ακρίβεια των στοιχείων που αφορούσαν τις διεκδικούμενες περιουσίες για τους πρόσφυγες; Μον.25

Στη Μυτιλήνη λειτούργησε το «Μεικτόν Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Επαρχίας Κυδωνιών – Μοσχονησίων και πέριξ», που αντικατέστησε το σύλλογο «Κοινό-της Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ». Στο αρχείο της Ενώσεως Κυδωνια-τών σώζεται η αλληλογραφία του Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριά-σεων του από την 26η Απριλίου 1926 μέχρι και τη 16η Οκτωβρίου 1933, που έπαψε να λειτουργεί. Εκεί είναι καταγραμμένα λεπτομερώς όλα τα στοιχεία των Αϊβαλιωτών που κατέφευγαν στο Συμβούλιο για να αποκτήσουν τίτλους ιδιο-κτησίας και να επαληθεύσουν κληρονομικά δικαιώματα. Ακολουθείτο, σ” όλες τις περιπτώσεις, ένα είδος ανακριτικής διαδικασίας για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων που προσκόμιζαν οι μάρτυρες. Τις αποφάσεις του το Μεικτό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέπεμπε στη Δευτε¬ροβάθμια Επαρχιακή Επιτροπή για την περιφέρεια Κυδωνιών, που είχε συ¬στήσει η Διεύθυνση Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας. Η απόφαση αυτή ήταν το έγκυρο έγγραφο που οι δημόσιες υπηρεσίες λάμβαναν υπόψη τους για τον καθορισμό των αποζημιώσεων των δικαιούχων αγροτών και των α¬στών Αϊβαλιωτών. Η επαφή των προσφύγων με το ελληνικό δημόσιο και τη γραφειοκρατία που είχε δημιουργηθεί τους αποθάρρυνε εντελώς και τους έκα-νε να νιώθουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Αννα Παναγιωταρέα, ό.ττ., σ. 1 57

Posted in Ιστορία.