ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
1. Ποιες μορφές πήραν οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του α διωγμού;
2. να απαντηθούν οι παρακάτω όροι:
a. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων
b. Πατριαρχική Επιτροπή
c. Οργανισμός (1914)
3. Να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
1. Τι διέθεσε στην ΕΑΠ η ελληνική κυβέρνηση;
2. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα εγκατάστασης των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δ. Θράκη;
3. Ποια ήταν η προσφορά των προσφύγων στον τομέα του πολιτισμού;

Να συμπληρωθούν τα κενά για το ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της αγροτικής αποκατάστασης;
1. ήταν έργο της …………..
2. απέβλεπε στην δημιουργία …………..αγροτικών κλήρων
3. η εγκατάσταση των αγροτών γινόταν σε εγκαταλειμμένα ……….. και νέους…………………..
4. ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλε ανάλογα:
a. με το μέγεθος της…………………….
b. την …………..του εδάφους
c. το είδος της καλλιέργειας
d. και τη δυνατότητα ……………
5. ο παραχωρούμενος κλήρος δεν ήταν συνήθως …………..αλλά παραχωρούνταν αγροτεμάχια σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στα όρια της………………..
6. η διανομή του κλήρου στην αρχή είχε ………………..χαρακτήρα
7. η διανομή του κλήρου θα ήταν οριστική μετά την …………………
8. εκτός από τη γη παραχωρούνταν στους αγρότες : σπόροι, λιπάσματα, …………., και ζώα.
Εκτός από την ΕΑΠ ποιοι άλλοι κρατικοί φορείς ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφύγων;
1. Να απαντηθεί με ένα Λ ή Σ το κάθε ένα από τα παρακάτω:
1. ο τουρκικός εθνικισμός (1908) συνέβαλε στη φιλική αντιμετώπιση των μειονοτήτων στην οθωμανική αυτοκρατορία.
2. Συνολικά μέχρι το 1920 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 500.000 πρόσφυγες.
3. η επιστροφή των προσφύγων στη Μ. Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1919
4. πρώτα θύματα του διωγμού του 1914 υπήρξαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας και ακολούθως της Ανατολικής Θράκης.

Β ΟΜΑΔΑ
1. Γιατί οι πρόσφυγες δεν ήθελαν να μείνουν στην Ελλάδα το πρώτο διάστημα; (με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις)
«Ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την παγκόσμια ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας• ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση των πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσα πάνω στην οποία τα δικαιώματα τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν με τη θέληση τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής. Οι αλύτρωτοί Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε άλλες περιοχές και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν την παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη … Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν μία προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού.»

Posted in Ιστορία, Μη κατηγοριοποιημένα.